urban

urban

OKROGLA MIZA OB IZDAJI SMERNIC ZA POROČANJE O OTROCIH

Društvo novinarjev Slovenije, Središče ZIPOM – Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije in Slovenska tiskovna agencija vas vabimo na OKROGLO MIZO OB IZDAJI…

POSVET OTROKOVA PRAVICA DO ZASEBNOSTI V MEDIJIH

Uvodni govorci na posvetu so bili Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic; Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije; Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča; Anton Toni Klančnik z Generalne policijske uprave Ljubljana ter Darko Novak, namestnik vodje oddelka za mladoletniško,…

ZAČETEK AKCIJE ZLORABE OTROKOVIH PRAVIC V MEDIJIH

Ljubljana, 24. aprila 2013: Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov (Središče ZIPOM), ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, je v ponedeljek, 22.4.2013, izpeljalo delavnice v okviru akcije z nevladnimi organizacijami Zlorabe otrokovih pravic v medijih.…

SREDIŠČE ZIPOM Z MDDSZ O PREŽIVNINAH

Srečanja so se poleg predstavnic Središča ZIPOM udeležili tudi predstavniki z Ministrstva za pravosodje; Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada; Varuha človekovih pravic ter Okrajnega in Okrožnega sodišča v Ljubljani. Središče ZIPOM se je predhodno sestalo na usklajevalnem sestanku, na…

ZIPOM Z VARUHINJO O 5. NAMESTNIKU ZA OTROKOVE PRAVICE

Središče ZIPOM je pobudo za Varuha otrokovih pravic opustilo zaradi trenutne gospodarsko finančne situacije. Vsekakor pa samostojen varuh za otrokove pravice ostaja naša želja. Na spletni strani Varuha človekovih pravic RS so zapisali: “Pripravljeni pa so (ZIPOM) podpreti oblikovanje samostojnega…

OGLAS SKOZI OTROKOVE OČI

V okviru akcije Otrok ni objekt trženja smo 28. februarja 2014 izvedli delavnice Oglaševanje z in za otroke za oglaševalce. Ugotovili smo, da Slovenski oglaševalski kodeks ustrezno varuje otrokove pravice v oglaševanju.Kljub temu smo predlagali nekaj dopolnitev, predvsem glede uvedbe…

SPREJETO EVROPSKO JAMSTVO ZA OTROKE

Leta 2019 je skoraj 18 milijonov otrok v EU (22.2 % populacije otrok) živelo v revščini in socialni izključenosti. V Sloveniji je leta 2019 živelo pod pragom revščine 41.000 otrok. Pandemija je položaj ogroženih družin le poslabšala. Jamstvo poudarja, da…

VLOGA VSEBINSKIH MREŽ NVO PRI TRAJNOSTNEMU UPRAVLJANJU DRŽAVE SLOVENIJE

Trajnostno upravljanje Trajnostno upravljanje države in javnih politik pomeni dobro upravljanje (good governance) skladno s trajnostnim razvojem (sustainable development). Zaradi vse močnejše čezsektorske prepletenosti politik in usmerjenosti na cilje trajnostnega razvoja (skladnost politik), nastaja močna potreba sektorskih deležnikov po usklajenemu…

POROČILO EUROCHILD-A O EVROPSKEM SEMESTRU

Mednarodna organizacija Eurochild je 17. novembra 2020 objavila Poročilo o evropskem semestru. Središče ZIPOM je član Eurochild-a in hkrati tudi nacionalni predstavnik v sklopu National Partner Network Eurochild-a (NPN). Kot NPN smo tudi tokrat sodelovali pri pripravi poročila in oblikovali profil…

KORONAVIRUS, PREDSTAVLJEN NA OTROKU PRIJAZEN NAČIN

Otroci in mladostniki so družbena skupina, ki je bila ranljiva že pred pandemijo. Družba jih prepogosto ne vključuje v zadeve, ki so zanje pomembne, socialne, izobraževalne in druge neenakosti so se poglobile. Ob pojavu virusa so se otroci in mladostniki…

17.10. – MEDNARODNI DAN BOJA PROTI REVŠČINI

Odpraviti vse oblike revščine po vsem svetu je tudi prvi od sedemnajstih ciljev Agende 2030 za trajnostni razvoj. Na podlagi le-te je Slovenija leta 2017 sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030, ki določa 12 ciljev za uresničitev strateških usmeritev. Tretji cilj…

DIDAKTIČNO ORODJE ZA OTROKE »RAZISKOVANJE DOMA«

Didaktično orodje za otroke »Raziskovanje doma« Zdravstvena kriza, ki jo je povzročilo širjenje SARS COVID-19, je prizadela vse. Vendar pa se malo govori o tem, kako so se s pandemijo in njenimi posledicami spopadli otroci. Zdravstvena kriza je vplivala na…

SREČANJE Z ZAGOVORNIKOM NAČELA ENAKOSTI – 29. 10. 2019

Konec oktobra (29. 10. 2019) smo se predstavniki ZPMS in ZIPOM udeležili srečanja nevladnih organizacij, ki delujejo na področju pravic otrok, z Zagovornikom načela enakosti. Sodelavke in sodelavci Zagovornika načela enakosti so se seznanili z izzivi na področju diskriminacije otrok,…

NOVOSTI NA SPLETNI STRANI ZIPOM

Prišla je jesen in z njo potreba po prevetritvi spletne strani ZIPOM-a.Prva novost je sprememba v sistemu pošiljanja e-novičk. Sedaj bomo novičke sproti objavljali na spletni strani, najmanj enkrat mesečno pa prijavljenim na e-novice poslali kratek povzetek najaktualnejših novičk s…

70. OBLETNICA SPLOŠNE DEKLARACIJE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH

Splošna deklaracija o človekovih pravicah je zasnovala temelje za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Skupaj z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah, njegovima dvema izbirnima protokoloma in Mednarodnim paktom o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah sestavlja Mednarodno listino…

20. NOVEMBER – OTROCI SPOROČAJO, DA SVET BARVAJO MODRO

Na današnji dan leta 1959 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Deklaracijo ZN o otrokovih pravicah, 30 let pozneje pa še Konvencijo o otrokovih pravicah (KOP). Gre za trenutno najširše sprejeto mednarodno konvencijo. Je tudi prva mednarodna konvencija s področja…

EUROCHILD OBJAVIL POROČILO O EVROPSKEM SEMESTRU

Evropski semester je cikel usklajevanja ekonomskih in fiskalnih politik v EU. Je del ekonomskega upravljanja Evropske unije. Države članice svoje proračunske in ekonomske politike uskladijo s cilji in pravili, dogovorjenimi na ravni EU. Tako se usklajujejo strukturne reforme, usmerjene v…

SVETOVNI DAN OTROKA

H konvenciji sta bila dne 25.5.2000 sprejeta protokola, in sicer Izbirni protokol h KOP glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije ter Izbirni protokol h KOP glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih.Z dnem 14.4.2014 je stopil v veljavo še…

SPREJET EVROPSKI STEBER SOCIALNIH PRAVIC

Evropski steber socialnih pravic je pobuda Evropske komisije, ki določa ključna načela in pravice za podporo pravičnih in dobro delujočih trgov dela ter sistemov socialnega varstva. Gre za zagotavljanje minimalne socialne zaščite, osnovne dohodkovne varnosti vseh državljanov EU, minimalne standarde…

SREČANJE EUROCHILD-A V BEOGRADU IN MEDNARODNA KONFERENCA

rečanje partnerjev Eurochilda Na srečanju partnerjev Eurochilda (partner je Središče ZIPOM, ZPMS pa je članica) so predstavili evropski steber socialnih pravic. Steber zagotavlja nove in učinkovitejše pravice za državljane in gradi na 20 ključnih načelih, ki so razvrščeni v 3…

DOPOLNITVE ZAKONA O VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC

Dopolnitve zakona bodo Varuhu omogočile pridobitev Statusa A po Pariških načelih o statusu državnih institucij za človekove pravice iz leta 1993, ki jih je sprejela Generalna skupščina Organizacije združenih narodov. S tem bo Slovenija dobila polnopravno državno institucijo za človekove…

IZHODIŠČNA PREŽIVNINA NA PODLAGI USTAVNEGA NAČELA ENAKOSTI

V sredo, 14. septembra 2016, bo Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti obravnavala preživnino kot temeljno otrokovo pravico. Direktorica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC) Katarina Bervar Sternad opozarja, da mora »država v…

ZA OTROKE NE NAREDIMO DOVOLJ

V mreži nevladnih organizacij, ki delujejo na področju otrokovih pravic smo ugotovili, da se od leta 2013 stanje otrokovih pravic v Sloveniji ne izboljšuje, temveč na več področjih stagnira ali celo poslabšuje, zato smo se odločili, da naredimo vmesni pregled…

V TALINU O OTROKOVIH PRAVICAH

V sklopu srečanja je potekala tudi 8. mednarodna konferenca mrež nevladnih organizacij, ki delujejo na področju otrokovih pravic. Konferenca je bila namenjena pregledu področja otrokovih pravic v različnih državah, iskanju skupnih točk za sodelovanje in prikazu dobrih praks.

OKROGLA MIZA NA TEMO 3. IZBIRNEGA PROTOKOLA H KOP

Odbor Združenih narodov za otrokove pravice bo po protokolu obravnaval kršitve otrokovih pravic iz:– KOP;– Izbirnega protokola h KOP glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih ter– Izbirnega protokola h KOP glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije. Izbirni protokol…

EUROCHILD – poročilo Evropskega semestra

Evropska unija je uvedla letni cikel usklajevanja ekonomske politike, t. i. evropski semester. Evropska komisija vsako leto podrobno analizira načrte držav članic za proračunske, makroekeonomske in strukturne reforme ter državam izda priporočila za naslednjih 12–18 mesecev. Priporočila tudi prispevajo k…

GENERALNA SKUPŠČINA EUROCHILD-A

ZIPOM je 14. januarja 2015 postal »associate member« Eurochild-a, kar so člani skupščine tudi potrdili. Marca so nas povabili, da postanemo predstavniška mreža nevladnih organizacij s področja otrokovih pravic iz Slovenije, a na žalost še nismo bili potrjeni. Čez dve…

KAMPANJA UP CHILD RIGHTS!

KAJ JE UP CHILD RIGHTS? Cilj kampanje je doseči napredek na področju otrokovih pravic na nacionalni ravni. Pozivajo vse države članice Združenih narodov k ratifikaciji Konvencije o otrokovih pravicah in njenih izbirnih protokolov preko spletne peticije. Kampanja bo ozaveščala javnost…

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji poslovanja    |    Piškotki   |  Avtorji: