DOMOV / POBUDA ZA SAMOSTOJEN ODDELEK ZA OTROKOVE PRAVICE PRI VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC

POBUDA ZA SAMOSTOJEN ODDELEK ZA OTROKOVE PRAVICE PRI VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti je dne 22.8.2013 poslalo pisen odgovor, v katerem je zapisalo: »Menimo, da je potrebno pri sprejemanju odločitve glede institucionalizacije Varuha otrokovih pravic v trenutni situaciji upoštevati javnofinančne omejitve ter v okviru teh v prehodnem obdobju do sanacije javnofinančnega položaja zagotoviti učinkovito varovanje otrokovih pravic znotraj instituta Varuha človekovih pravic z imenovanjem posebnega namestnika za otrokove pravice, ki bi imel pooblastila za samostojno in neodvisno delovanje na področju varovanja otrokovih pravic.«

Dne 5.7.2013 smo dobili pisen odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: »Čeprav se strinjamo, da bi varuh otrokovih pravic imel pomembno vlogo, predlagamo, da bi skupaj razmišljali o možnosti okrepitve položaja namestnika Varuha človekovih pravic, pristojnega za otrokove pravice.«

Ministrstvo za zunanje zadeve je podprlo naša prizadevanja za izboljšanje položaja otrokovih pravic. Z njihove strani smo 25.7.2013 dobili pisen odgovor, v katerem so zapisali, da: »Ministrstvo za zunanje zadeve podpira različne možnosti rešitev, ki bi prispevale h krepitvi spoštovanja in varstva otrokovih pravic v Sloveniji.«

Ministrstvo za pravosodje je v svojem pisnem odgovoru z dne 24.7.2013 zapisalo, da: »Ministrstvo predmetno pobudo pozdravlja v smislu, da se pobudo prouči, ali ne bi veljalo v okviru obstoječe institucije Varuha človekovih pravic oblikovati poseben specializiran oddelek, namenjen varstvu pravic otrok.« Trdijo, da je v okviru Varuha človekovih pravic za področje otrokovih pravic pristojen namestnik varuhinje, ki pokriva tudi druga področja človekovih pravic, saj je Varuh človekovih pravic » […] kot institucija pristojen za vse človekove pravice po Ustavi Republike Slovenije in ratificiranih mednarodnih pogodbah, zato lahko kot institucija deluje le tako, da so namestniki pristojni za več področij človekovih pravic in svoboščin.« Ne glede na to pa ministrstvo meni, da bi » […] ravno varstvu otrokovih pravic terjalo dati posebno težo v okviru že obstoječe institucije, saj bi se na ta način lahko resnično zagotovila celostna obravnava občutljive tematike.« Ministrstvo za pravosodje je opozorilo tudi na nevarnost podvajanja pristojnosti v primeru posebnega varuha za otrokove pravice, saj bi » […] Varuh človekovih pravic še vedno moral opravljati vse pristojnosti s področja varstva otrokovih pravic in svoboščin […]«, saj mora biti Varuh človekovih pravic skladno s 159. členom Ustave Republike Slovenije » […] garant varstva vseh človekovih pravic na vseh segmentih družbenega življenja, saj se samo na ta način lahko zagotovi napredek na vseh področjih v njegovi pristojnosti, ki nujno potrebujejo celostno obravnavo in medsebojno usklajenost.«

Policija je v svojem pisnem odgovoru z dne 29.7.2013 zapisala: »Vaša prizadevanja za ustanovitev instituta Varuha otrokovih pravic popolnoma podpiramo, hkrati pa podpiramo tudi širšo razpravo o tem vprašanju.«

Dne 4.9.2013 smo prejeli še odgovor Ministrstva za notranje zadeve, ki je »[…] naklonjeno ustanovitvi samostojnega oddelka, ki bi se intenzivno ukvarjal z varovanjem otrokovih pravic in svoboščin.« Obenem ocenjujejo, da je Varuh človekovih pravic »[…] institucija z izkušnjami in že ustaljeno prakso […]. V okviru te institucije in njene podpore bi imel ustanovljeni oddelek tudi veliko boljše možnosti udejanjanja in doseganja zastavljenih ciljev.«

Poleg odzivov ministrstev, ki kažejo na to, da je potrebno skrb za otrokove pravice pri Varuhu človekovih pravic finančno in kadrovsko okrepiti, je Republika Slovenija 14.6.2013 prejela tudi Priporočila Odbora OZN za otrokove pravice. Odbor kljub pohvali Sloveniji zaradi imenovanja namestnika Varuha človekovih pravic za področje otrokovih pravic »[…] ostaja zaskrbljen zaradi njegove omejene zmožnosti in zaradi majhnega števila vlog, ki jih otroci pošljejo namestniku.« Odbor zato priporoča, da država pogodbenica »[…] namestniku varuha človekovih pravic zagotovi ustrezne človeške, tehnične in potrebne finančne vire, ki se zahtevajo za učinkovito izvajanje načrtovanih nalog.«

Država bi morala, kot navaja Odbor OZN za otrokove pravice v letošnjih priporočilih, »[…] izboljšati dostop za otroke ter pritožbe otrok obravnavati na otroško občutljiv in hiter način. Državi pogodbenici se tudi priporoča, da vpelje programe za povečanje ozaveščenosti med otroki o njihovi pravici do neposrednega vlaganja pritožb pri namestniku varuha človekovih pravic ter da zagotovi dostopne, enostavne in otroku prijazne postopke.« Posebej želimo poudariti, da bi samostojni oddelek lahko poleg zakonsko določenih pristojnosti omogočil tudi implementacijo Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah o postopku sprejemanja kršitev, zagotovil financiranje Zagovornika – glasu otroka ter zadostil Priporočilu Odbora OZN za otrokove pravice glede uresničevanja 4. pogoja Pariških načel, ki se nanaša na pooblastilo za izobraževanje in obveščanje na področju človekovih pravic.

Pobudo za Varuha otrokovih pravic Središče ZIPOM nadaljuje kot pobudo za ustanovitev samostojnega oddelka za otrokove pravice pri Varuhu človekovih pravic.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost