DOMOV / Novice

Novice

Mreža virov pomoči v posamezni zdravstveni regiji

V okviru programa MIRA za duševno zdravje so pripravili Mrežo virov pomoči v posamezni zdravstveni regiji, ki so primerne tudi za tisk.Program MIRA je Nacionalni program duševnega zdravja, ki kot prvi strateški dokument v Republiki Sloveniji celovito naslavlja in ureja…

PREBERI VEČ

POSTAVIMO OTROKOVE PRAVICE V SREDIŠČE SLOVENSKE POLITIKE

V mesecu decembru smo v okviru Mreže za otrokove pravice (novo ime Središča ZIPOM) pripravili skupno pobudo nevladnih organizacij z imenom »Postavimo otrokove pravice v središče slovenske politike«. S pobudo v predvolilnem obdobju opozarjamo na ponavljajoče se kršitve otrokovih pravic,…

PREBERI VEČ

SPREJETO EVROPSKO JAMSTVO ZA OTROKE

Leta 2019 je skoraj 18 milijonov otrok v EU (22.2 % populacije otrok) živelo v revščini in socialni izključenosti. V Sloveniji je leta 2019 živelo pod pragom revščine 41.000 otrok. Pandemija je položaj ogroženih družin le poslabšala. Jamstvo poudarja, da…

PREBERI VEČ

24. marec 2021 – pomemben dan za otrokove pravice

Evropska komisija je sprejela implementirano Strategijo EU o otrokovih pravicah za obdobje 2021 – 2024 ter predlog priporočila Sveta o vzpostavitvi evropskega jamstva za otroke. Strategija je bila razvita za otroke in v sodelovanju z njimi. Z namenom ozaveščanja otrok…

PREBERI VEČ

VLOGA VSEBINSKIH MREŽ NVO PRI TRAJNOSTNEMU UPRAVLJANJU DRŽAVE SLOVENIJE

Trajnostno upravljanje Trajnostno upravljanje države in javnih politik pomeni dobro upravljanje (good governance) skladno s trajnostnim razvojem (sustainable development). Zaradi vse močnejše čezsektorske prepletenosti politik in usmerjenosti na cilje trajnostnega razvoja (skladnost politik), nastaja močna potreba sektorskih deležnikov po usklajenemu…

PREBERI VEČ

KORONAVIRUS, PREDSTAVLJEN NA OTROKU PRIJAZEN NAČIN

Otroci in mladostniki so družbena skupina, ki je bila ranljiva že pred pandemijo. Družba jih prepogosto ne vključuje v zadeve, ki so zanje pomembne, socialne, izobraževalne in druge neenakosti so se poglobile. Ob pojavu virusa so se otroci in mladostniki…

PREBERI VEČ

POROČILO EUROCHILD-A O EVROPSKEM SEMESTRU

Mednarodna organizacija Eurochild je 17. novembra 2020 objavila Poročilo o evropskem semestru. Središče ZIPOM je član Eurochild-a in hkrati tudi nacionalni predstavnik v sklopu National Partner Network Eurochild-a (NPN). Kot NPN smo tudi tokrat sodelovali pri pripravi poročila in oblikovali profil…

PREBERI VEČ

ŽIVLJENJE S COVID-19 KOT GA VIDIMO IN DOŽIVLJAMO OTROCI

Danes obeležujemo Svetovni dan človekovih pravic, ki jih opredeljuje Splošna deklaracija človekovih pravic, sprejeta 10. decembra leta 1948 v Parizu. Otrokove pravice so del človekovih pravic in pravica otrok do participacije je ena od pomembnejših, ki jih zagovarjamo. Otrokom omogoča…

PREBERI VEČ

17.10. – MEDNARODNI DAN BOJA PROTI REVŠČINI

Odpraviti vse oblike revščine po vsem svetu je tudi prvi od sedemnajstih ciljev Agende 2030 za trajnostni razvoj. Na podlagi le-te je Slovenija leta 2017 sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030, ki določa 12 ciljev za uresničitev strateških usmeritev. Tretji cilj…

PREBERI VEČ

DIDAKTIČNO ORODJE ZA OTROKE »RAZISKOVANJE DOMA«

Didaktično orodje za otroke »Raziskovanje doma« Zdravstvena kriza, ki jo je povzročilo širjenje SARS COVID-19, je prizadela vse. Vendar pa se malo govori o tem, kako so se s pandemijo in njenimi posledicami spopadli otroci. Zdravstvena kriza je vplivala na…

PREBERI VEČ

SREČANJE Z ZAGOVORNIKOM NAČELA ENAKOSTI – 29. 10. 2019

Konec oktobra (29. 10. 2019) smo se predstavniki ZPMS in ZIPOM udeležili srečanja nevladnih organizacij, ki delujejo na področju pravic otrok, z Zagovornikom načela enakosti. Sodelavke in sodelavci Zagovornika načela enakosti so se seznanili z izzivi na področju diskriminacije otrok,…

PREBERI VEČ

NOVOSTI NA SPLETNI STRANI ZIPOM

Prišla je jesen in z njo potreba po prevetritvi spletne strani ZIPOM-a.Prva novost je sprememba v sistemu pošiljanja e-novičk. Sedaj bomo novičke sproti objavljali na spletni strani, najmanj enkrat mesečno pa prijavljenim na e-novice poslali kratek povzetek najaktualnejših novičk s…

PREBERI VEČ

70. OBLETNICA SPLOŠNE DEKLARACIJE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH

Splošna deklaracija o človekovih pravicah je zasnovala temelje za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Skupaj z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah, njegovima dvema izbirnima protokoloma in Mednarodnim paktom o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah sestavlja Mednarodno listino…

PREBERI VEČ

20. NOVEMBER – OTROCI SPOROČAJO, DA SVET BARVAJO MODRO

Na današnji dan leta 1959 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Deklaracijo ZN o otrokovih pravicah, 30 let pozneje pa še Konvencijo o otrokovih pravicah (KOP). Gre za trenutno najširše sprejeto mednarodno konvencijo. Je tudi prva mednarodna konvencija s področja…

PREBERI VEČ

EUROCHILD OBJAVIL POROČILO O EVROPSKEM SEMESTRU

Evropski semester je cikel usklajevanja ekonomskih in fiskalnih politik v EU. Je del ekonomskega upravljanja Evropske unije. Države članice svoje proračunske in ekonomske politike uskladijo s cilji in pravili, dogovorjenimi na ravni EU. Tako se usklajujejo strukturne reforme, usmerjene v…

PREBERI VEČ

SVETOVNI DAN OTROKA

H konvenciji sta bila dne 25.5.2000 sprejeta protokola, in sicer Izbirni protokol h KOP glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije ter Izbirni protokol h KOP glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih.Z dnem 14.4.2014 je stopil v veljavo še…

PREBERI VEČ

SPREJET EVROPSKI STEBER SOCIALNIH PRAVIC

Evropski steber socialnih pravic je pobuda Evropske komisije, ki določa ključna načela in pravice za podporo pravičnih in dobro delujočih trgov dela ter sistemov socialnega varstva. Gre za zagotavljanje minimalne socialne zaščite, osnovne dohodkovne varnosti vseh državljanov EU, minimalne standarde…

PREBERI VEČ

SREČANJE EUROCHILD-A V BEOGRADU IN MEDNARODNA KONFERENCA

rečanje partnerjev Eurochilda Na srečanju partnerjev Eurochilda (partner je Središče ZIPOM, ZPMS pa je članica) so predstavili evropski steber socialnih pravic. Steber zagotavlja nove in učinkovitejše pravice za državljane in gradi na 20 ključnih načelih, ki so razvrščeni v 3…

PREBERI VEČ

DOPOLNITVE ZAKONA O VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC

Dopolnitve zakona bodo Varuhu omogočile pridobitev Statusa A po Pariških načelih o statusu državnih institucij za človekove pravice iz leta 1993, ki jih je sprejela Generalna skupščina Organizacije združenih narodov. S tem bo Slovenija dobila polnopravno državno institucijo za človekove…

PREBERI VEČ

IZHODIŠČNA PREŽIVNINA NA PODLAGI USTAVNEGA NAČELA ENAKOSTI

V sredo, 14. septembra 2016, bo Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti obravnavala preživnino kot temeljno otrokovo pravico. Direktorica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC) Katarina Bervar Sternad opozarja, da mora »država v…

PREBERI VEČ

ZA OTROKE NE NAREDIMO DOVOLJ

V mreži nevladnih organizacij, ki delujejo na področju otrokovih pravic smo ugotovili, da se od leta 2013 stanje otrokovih pravic v Sloveniji ne izboljšuje, temveč na več področjih stagnira ali celo poslabšuje, zato smo se odločili, da naredimo vmesni pregled…

PREBERI VEČ

V TALINU O OTROKOVIH PRAVICAH

V sklopu srečanja je potekala tudi 8. mednarodna konferenca mrež nevladnih organizacij, ki delujejo na področju otrokovih pravic. Konferenca je bila namenjena pregledu področja otrokovih pravic v različnih državah, iskanju skupnih točk za sodelovanje in prikazu dobrih praks.

PREBERI VEČ

EUROCHILD – poročilo Evropskega semestra

Evropska unija je uvedla letni cikel usklajevanja ekonomske politike, t. i. evropski semester. Evropska komisija vsako leto podrobno analizira načrte držav članic za proračunske, makroekeonomske in strukturne reforme ter državam izda priporočila za naslednjih 12–18 mesecev. Priporočila tudi prispevajo k…

PREBERI VEČ

POZIV K SPOŠTOVANJU SMERNIC ZA POROČANJE O OTROCIH

Prispevki o neustreznem delu institucij in sistemskih nepravilnostih so v javnem interesu, njihovo razkrivanje je v korist otrok. Ob tem pa morajo novinarji posebej paziti, da otroku, ki se je kot žrtev ali priča znašel v morebitnih kršitvah pri delu…

PREBERI VEČ

SREČANJE NACIONALNIH MREŽ NVO EUROCHILD-a v AMSTERDAMU

Nacionalne evropske mreže NVO pozivamo k usklajenemu evropskem pristopu za izboljšanje življenja otrok in mladih.Srečanja se je udeležilo 18 nacionalnih partnerskih mrež Eurochild-a.Glavni poudarki srečanja so bili: v Evropski uniji je 28% otrok izpostavljenih tveganju revščine ali socialne izključenosti. Več…

PREBERI VEČ

SPREMEMBE ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Članice Središča ZIPOM, in sicer Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon, Zveza prijateljev mladine Moste Polje ter Zveza prijateljev mladine Slovenije s soglasjem preostalih članic ZIPOM-a so pripravile predloge za spremembe ZUPJS in jih tudi predstavile na sestanku na…

PREBERI VEČ

GENERALNA SKUPŠČINA EUROCHILD-A

ZIPOM je 14. januarja 2015 postal »associate member« Eurochild-a, kar so člani skupščine tudi potrdili. Marca so nas povabili, da postanemo predstavniška mreža nevladnih organizacij s področja otrokovih pravic iz Slovenije, a na žalost še nismo bili potrjeni. Čez dve…

PREBERI VEČ

ZOISOVE ŠTIPENDIJE TUDI DRUŽBENO ODGOVORNIM OTROKOM

Programi za otroke in mladostnike, ki jih izvajamo nevladne organizacije, so strokovno zelo kakovostni, veliko jih temelji na znanstvenih vedah (zgodovina, sociologija). Zato menimo, da so otroci, ki so aktivni v okviru naših programov, neizenačeni z otroki, ki tekmujejo na…

PREBERI VEČ

MONITORING KRŠITEV OTROKOVIH PRAVIC NA SODIŠČU

Monitoring kršitev otrokovih pravic na sodišču poteka v okviru akcije Otrok na sodišču z nevladniki. Kršitve sporočajo nevladne organizacije. Zbrane zaznane nepravilnosti bomo uporabili pri lobiranju za spremembo zakonodaje za otrokom bolj prijazna sodišča.

PREBERI VEČ

VABILO NA KONFERENCO: PARTICIPACIJA OTROK IN MLADOSTNIKOV

S konferenco želimo prek dialoga z udeleženci spodbuditi razpravo o sedanji ravni in nadaljnjem razvoju participacije otrok in mladostnikov v družbi, ki je bistvenega pomena za razvoj demokracije. Na konferenci bodo sodelovali predstavniki otroških parlamentov in Dijaške organizacije Slovenije iz…

PREBERI VEČ

OGLAS SKOZI OTROKOVE OČI

V okviru akcije Otrok ni objekt trženja smo 28. februarja 2014 izvedli delavnice Oglaševanje z in za otroke za oglaševalce. Ugotovili smo, da Slovenski oglaševalski kodeks ustrezno varuje otrokove pravice v oglaševanju.Kljub temu smo predlagali nekaj dopolnitev, predvsem glede uvedbe…

PREBERI VEČ

OKROGLA MIZA OB IZDAJI SMERNIC ZA POROČANJE O OTROCIH

Društvo novinarjev Slovenije, Središče ZIPOM – Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije in Slovenska tiskovna agencija vas vabimo na OKROGLO MIZO OB IZDAJI…

PREBERI VEČ

ZIPOM Z VARUHINJO O 5. NAMESTNIKU ZA OTROKOVE PRAVICE

Središče ZIPOM je pobudo za Varuha otrokovih pravic opustilo zaradi trenutne gospodarsko finančne situacije. Vsekakor pa samostojen varuh za otrokove pravice ostaja naša želja. Na spletni strani Varuha človekovih pravic RS so zapisali: “Pripravljeni pa so (ZIPOM) podpreti oblikovanje samostojnega…

PREBERI VEČ

OKROGLA MIZA NA TEMO 3. IZBIRNEGA PROTOKOLA H KOP

Odbor Združenih narodov za otrokove pravice bo po protokolu obravnaval kršitve otrokovih pravic iz:– KOP;– Izbirnega protokola h KOP glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih ter– Izbirnega protokola h KOP glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije. Izbirni protokol…

PREBERI VEČ

KAMPANJA UP CHILD RIGHTS!

KAJ JE UP CHILD RIGHTS? Cilj kampanje je doseči napredek na področju otrokovih pravic na nacionalni ravni. Pozivajo vse države članice Združenih narodov k ratifikaciji Konvencije o otrokovih pravicah in njenih izbirnih protokolov preko spletne peticije. Kampanja bo ozaveščala javnost…

PREBERI VEČ

PRIPOROČILA S POSVETA OTROKOVA PRAVICA DO ZASEBNOSTI V MEDIJIH

Udeleženci opozarjajo, da je z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah posebej zagotovljena pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja (8. člen). Tudi Konvencija OZN o otrokovih pravicah v 16. členu določa, da noben otrok ne sme biti izpostavljen samovoljnemu ali…

PREBERI VEČ

POSVET OTROKOVA PRAVICA DO ZASEBNOSTI V MEDIJIH

Uvodni govorci na posvetu so bili Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic; Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije; Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča; Anton Toni Klančnik z Generalne policijske uprave Ljubljana ter Darko Novak, namestnik vodje oddelka za mladoletniško,…

PREBERI VEČ

SREDIŠČE ZIPOM Z MDDSZ O PREŽIVNINAH

Srečanja so se poleg predstavnic Središča ZIPOM udeležili tudi predstavniki z Ministrstva za pravosodje; Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada; Varuha človekovih pravic ter Okrajnega in Okrožnega sodišča v Ljubljani. Središče ZIPOM se je predhodno sestalo na usklajevalnem sestanku, na…

PREBERI VEČ

SREČANJE Z VARUHINJO O SAMOSTOJNEM VARUHU OTROKOVIH PRAVIC

Varuh človekovih pravic je izrazil podporo vsem spremembam, ki vplivajo na boljši položaj otrok v Sloveniji. Ustrezna rešitev je po njihovem mnenju samostojen namestnik pri Varuhu, ki bi pokrival področje otrokovih pravic. Na pobudo Varuhinje se bo Središče ZIPOM udeleževalo…

PREBERI VEČ

POSVET ZA USTANOVITEV INSTITUTA VARUHA OTROKOVIH PRAVIC

Cilji posveta so bili: spoznati projekt Središče ZIPOM; spoznati konkretne primere kršitev otrokovih pravic, s katerimi se nevladne organizacije srečujejo v praksi; razumeti pobudo Središča ZIPOM za Varuha otrokovih pravic (v nadaljevanju VOP); zapisati področja delovanja VOP, v primeru, da…

PREBERI VEČ

ZAČETEK AKCIJE ZLORABE OTROKOVIH PRAVIC V MEDIJIH

Ljubljana, 24. aprila 2013: Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov (Središče ZIPOM), ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, je v ponedeljek, 22.4.2013, izpeljalo delavnice v okviru akcije z nevladnimi organizacijami Zlorabe otrokovih pravic v medijih.…

PREBERI VEČ
Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji poslovanja    |    Piškotki   |  Avtorji: