DOMOV / ZAČETEK AKCIJE KRŠITVE OTROKOVIH PRAVIC, S KATERIMI SE SREČUJEMO PRI NAŠEM DELU TER REŠITVE ZANJE

ZAČETEK AKCIJE KRŠITVE OTROKOVIH PRAVIC, S KATERIMI SE SREČUJEMO PRI NAŠEM DELU TER REŠITVE ZANJE

V decembru 2012 je bila Zveza prijateljev mladine Slovenije kot prijavitelj projekta Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov – Središča ZIPOM izbrana na Javnem razpisu za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga Ministrstva za pravosodje in javno upravo. Projekt, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, se bo izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga. Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov (Središče ZIPOM) je namenjeno podpori, spodbudi in koordinaciji nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva pravic otrok in mladostnikov. Do sedaj se nam je pridružilo 30 nevladnih organizacij. 29. marca 2013 smo z nevladnimi organizacijami pričeli z akcijo Kršitve otrokovih pravic, s katerimi se srečujemo pri našem delu ter rešitve zanje. Akcijo smo pričeli z delavnicami, katerih cilji so bili: zapisati nabor področij kršitev otrokovih pravic; določiti prednostna področja kršitev za nadaljnjo obravnavo; zapisati predloge ter konkretne aktivnosti za zmanjšanje števila kršitev otrokovih pravic na prednostnih področjih.

Središče ZIPOM opozarja na prednostna področja kršitve otrokovih pravic, ki smo jih zaznali:

  1. Otroci staršev, ki nimajo urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja, v praksi nimajo vselej zagotovljenih zdravstvenih storitev. Opozarjali bomo na problem in si prizadevali za ureditev stanja.
  2. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/2010 in 40/2011) določa, da se pri odločanju o upravičenosti do pravic iz javnih sredstev upoštevajo dohodki, prejeti v preteklem koledarskem letu, kar se nam zdi sporno. Preteklo koledarsko leto namreč ne odraža sedanje situacije posameznika ali družine, ki potrebuje pomoč danes. Sporni dohodek, ki ga ZUPJS upošteva, je preživnina, nadomestilo preživnine. Preživnina je namenjena varstvu in vzgoji otroka s strani starša, s katerim otrok ne živi. Sporno premoženje, ki ga ZUPJS upošteva, pa so prihranki. Prihranki so naložba v otrokovo prihodnost in nikakor ne vplivajo na njegove sedanje potrebe. Menimo, da bi bilo potrebno ta določila spremeniti, saj ne koristijo družinskemu življenju.
  3. Kot veliko kršitev zaznavamo obravnavo otrok brez spremstva. To so ranljivi mladoletniki, ki so v Slovenijo pribežali iz svoje države in so brez spremstva svojih staršev oziroma skrbnikov. Obravnava otrok brez spremstva je neprimerna in neprilagojena; zaščita, ki jo prejmejo, je nezadostna; nastanjeni so v neprimernih inštitucijah; področje skrbništva je neurejeno, nimajo možnosti namestitve v rejništvo; nekateri od njih so upravičeni le do nujne zdravstvene pomoči; ni prilagojenih šolskih programov; obstoječi sistem omejuje delovanje v njihovo najboljšo korist; akterji, ki so vključeni v njihovo obravnavo, so nezadostno usposobljeni. Vsak, ki se nahaja na območju Republike Slovenije, je upravičen do temeljnih človekovih pravic in svoboščin, še toliko bolj otroci. Konvencija o otrokovih pravicah v svojem 22. členu določa, da so otroci begunci upravičeni do posebne pomoči in zaščite. Konvencija prav tako v svojem 20. členu določa, da ima otrok, ki je prikrajšan za svoje družinsko okolje, pravico do posebnega varstva in pomoči države.

V zvezi z navedenimi kršitvami otrokovih pravic bo Središče ZIPOM informiralo pristojne institucije, pripravilo akcijski načrt in izvedlo določene ukrepe. Središče ZIPOM bo opozarjalo tudi na nekatere druge kršitve otrokovih pravic v Sloveniji. Naslednje aktivnosti bodo potekale na področju otrok v medijih ter uvedbi instituta Varuha otrokovih pravic.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost