DOMOV / DOPOLNITVE ZAKONA O VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC

DOPOLNITVE ZAKONA O VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC

Dopolnitve zakona bodo Varuhu omogočile pridobitev Statusa A po Pariških načelih o statusu državnih institucij za človekove pravice iz leta 1993, ki jih je sprejela Generalna skupščina Organizacije združenih narodov. S tem bo Slovenija dobila polnopravno državno institucijo za človekove pravice. Načela poleg obravnave posameznih pobud opredeljujejo tudi smernice glede sestave in načinov zagotavljanja neodvisnosti nacionalnih institucij ter tudi druge naloge (ugotavljanje stanja na področju varstva človekovih pravic, ozaveščanje, izobraževanje itd.).

Zakon opredeljuje ustanovitev Sveta za človekove pravice kot posvetovalno telo varuha, ki deluje znotraj institucije varuha, vendar po načelu strokovne avtonomije.

Varuh bo imel dve notranji organizacijski enoti: Državni preventivni mehanizem, ki je že vzpostavljen, ter Center za človekove pravice, ki ne bo obravnaval pobud, temveč bo s področja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin opravljal naloge kot so promocija, izobraževanje, posvetovanja, sodelovanje s civilno družbo, dajanje splošnih informacij o pritožbah na mednarodne organe zaradi kršitev človekovih pravic, sodelovanje v mednarodnih organizacijah itd.

Zelo pomembna sprememba, ki jo prinaša zakon, pa je tudi v pravno formalno sistemski ureditvi zagovorništva otrok. Zagovorništvo izvajajo zagovorniki otrok v okviru mreže prostovoljcev, ki zagotavlja vsem otrokom enako dostopnost do zagovornika. Namen zagovorništva je, da zagovornik nudi strokovno pomoč otroku, da izrazi svoje mnenje v vseh postopkih in zadevah, v katerih je udeležen, ter mnenje otroka posreduje pristojnim organom in institucijam, ki odločajo o njegovih pravicah in koristih. Zagovorništvo je do sedaj potekalo v okviru pilotnega projekta Zagovornik – glas otroka pri Varuhu človekovih pravic.

Določbe glede Sveta za človekove pravice se začnejo uporabljati 1. junija 2018, določbe glede Centra za človekove pravice pa 1. januarja 2019.

Viri:

http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnosti/novice/detajl/dopolnjen-je-bil-zakon-o-varuhu-clovekovih-pravic/?cHash=28ee9d0ecac7ab97548b0fe1e4a636f5

http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/ustava-zakoni/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-varuhu-zvarcp-b/

http://www.edusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?Id=199707

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost