DOMOV / SVETOVNI DAN OTROKA

SVETOVNI DAN OTROKA

H konvenciji sta bila dne 25.5.2000 sprejeta protokola, in sicer Izbirni protokol h KOP glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije ter Izbirni protokol h KOP glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih.
Z dnem 14.4.2014 je stopil v veljavo še Izbirni protokol h KOP o postopku sporočanja kršitev. Protokol omogoča otrokom, skupinam otrok oziroma njihovim zastopnikom, ki trdijo, da je država kršila otrokove pravice, da vložijo pritožbo na Odbor Združenih narodov za otrokove pravice. To lahko storijo takrat, ko so izčrpana vsa domača pravna sredstva. Otroci se lahko obrnejo na Odbor ZN za otrokove pravice tudi v primeru, ko postopki trajajo nerazumno dolgo oziroma je malo verjetno, da bi obstajala kakršnakoli možnost uspeha.
Slovenija je Tretji izbirni protokol podpisala dne 28.2.2012, do ratifikacije pa še vedno ni prišlo. Nevladne organizacije si prizadevamo za čim prejšnjo ratifikacijo.
Odbor Združenih narodov za otrokove pravice preverja uresničevanje konvencije in njenih protokolov na nacionalnem nivoju dve leti po ratifikaciji konvencije ter nato vsakih pet let. Slovenija je nazadnje poročala Odboru ZN leta 2013, novo obdobje poročanja bo tako leta 2018. Nevladne organizacije ugotavljamo in pozdravljamo napredek na določenih področjih. Poudarjamo sprejem Družinskega zakonika, pripravo Resolucije o družinski politiki, sprejem Zakona o dopolnitvah Zakona o Varuhu človekovih pravic, ki vsebuje pomembne spremembe za področje človekovih pravic, predvsem uzakonitev Zagovornika – glasu otroka, ustanovitev Sveta Republike Slovenije za otroke in družino. Kljub temu pa opozarjamo, da še vedno ni sprejet Program za otroke, ki bi celostno pokrival izključno področja, ki so pomembna za ohranjanje in izboljšanje kvalitete življenja otrok v državi. Prav tako opozarjamo na zagotavljanje pravic ranljivih skupin otrok – migrantski otroci, romski otroci, otroci žrtve nasilja.
Ob Svetovnem dnevu otroka čestitamo vsem, ki prispevate k uresničevanju največje koristi otrok in izražamo upanje, da bo raven zaščite otrokovih pravic v Sloveniji dosegla tudi tiste najbolj ranljive skupine otrok.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost